top of page

CHƯƠNG TRÌNH CẢI THIỆN GIAO THÔNG (TIP)

Chương trình Cải thiện Giao thông Vận tải (TIP) của WAMPO là một chương trình ngắn hạn nhằm xác định các dự án giao thông vận tải sẽ được thực hiện trong khu vực WAMPO. Mỗi TIP bao gồm bốn Năm tài chính liên bang (FFY), bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 và kết thúc vào ngày 30 tháng 9.

23-26

CHƯƠNG TRÌNH CẢI THIỆN GIAO THÔNG
Năm tài chính liên bang (FFY) 2023-2026

TIP: About Us

Chương trình Cải thiện Giao thông Vận tải (TIP) là một chương trình đang diễn ra nhằm xác định các dự án cụ thể dự kiến triển khai trên hệ thống giao thông vận tải trong khu vực Tổ chức Quy hoạch Đô thị Khu vực Wichita (WAMPO) trong thời gian bốn năm. Nó cũng xác định các đơn vị và nguồn tài trợ nào cam kết chi trả cho các dự án.
TIP này bao gồm Năm tài chính liên bang (FFY) 2023-2026, kéo dài từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026.

TIP FFY 2023- 2026 (Được phê duyệt ngày 9/8/22):

FFY2023-FFY2026 TIP AMENDMENT SCHEDULE

View the TIP Amendment by clicking on the Amendment #.

AUGUST 2022

Call for Changes

(8/12/22 - 8/24/22)

Public Comment Period (9/3/22 - 10/2/22)

TAC Recommendation

(9/26/22)

TPB Approval

(10/11/22)

KDOT STIP Approval (11/3/22)

NOVEMBER 2022

Call for Changes

(11/28/22 - 12/9/22)

Public Comment Period (1/7/23 - 1/22/23)

TAC Recommendation

(1/23/23)

TPB Approval

(2/14/23)

KDOT STIP Approval

(3/2/23)

FEBRUARY 2023

Call for Changes

(2/13/23 - 2/24/23)

Public Comment Period (3/11/23 -3/25/23)

TAC Recommendation

(3/27/23)

TPB Approval

(4/11/23)

KDOT STIP Approval

(5/4/23)

JUNE 2023

Call for Changes 

(6/5/23 - 6/16/23)

Public Comment Period (6/30/23 - 7/14/23)

TAC Recommendation

(7/24/23)

TPB Approval

(8/8/23)

KDOT STIP Approval

(9/7/23)

AUGUST 2023

Call for Changes 

(8/7/23 - 8/18/23)

Public Comment Period (9/1/23 - 9/15/23)

TAC Recommendation

(9/25/23)

TPB Approval

(10/10/23)

KDOT STIP Approval

(11/2/23)

DECEMBER 2023

Call for Changes 

(12/4/23 - 12/15/23)

Public Comment Period (1/6/24 - 1/21/24)

TAC Recommendation

(1/22/24)

TPB Approval

(2/13/24)

KDOT STIP Approval

(3/7/24)

FEBRUARY 2024

Call for Changes 

(2/12/24 - 2/23/24)

Public Comment Period (3/8/24 - 3/22/24)

TAC Recommendation

(3/25/24)

TPB Approval

(4/9/24)

KDOT STIP Approval

(5/9/24)

APRIL 2024

Call for Changes 

(4/8/24 - 4/19/24)

Public Comment Period (5/3/24 - 5/17/24)

TAC Recommendation

(5/20/24)

TPB Approval

(6/11/24)

KDOT STIP Approval

(7/5/24)

FFY2023-FFY2026 WAMPO-Suballocated Funds

Methodology for Projects Evaluation Criteria

PLEASE SUBMIT REQUESTS FOR ADDITIONAL PROJECT INFORMATION TO NICK FLANDERS AT

ANNUAL LIST OF OBLIGATED PROJECTS (ALOP)

bottom of page