top of page
Transportation Policy Body: Text

Cơ quan chính sách giao thông vận tải (TPB)

Gặp gỡ vào Thứ Ba tuần thứ 2 hàng tháng lúc 3:00 chiều

Cơ quan Chính sách Giao thông Vận tải (TPB) bao gồm các quan chức được bầu ở địa phương cũng như các đại diện khu vực và tiểu bang.  TPB phát triển và thực hiện các kế hoạch giao thông vận tải của WAMPO, đồng thời đưa ra phê duyệt cuối cùng đối với các tài liệu này cũng như mọi sửa đổi đối với chúng.  TPB là diễn đàn khu vực của chúng tôi về quy hoạch giao thông và thiết lập tầm nhìn cho tương lai của hệ thống giao thông của chúng ta.

AGENDAS

Transportation Policy Body: Files

2024

SUPPORTING DOCUMENTS

Transportation Policy Body: Files
bottom of page