top of page
Public Participation: Text

TIÊU VI

Tiêu đề VI, 42 U.S.C. § 2000d et seq., được ban hành như một phần của Đạo luật Dân quyền mang tính bước ngoặt năm 1964. Đạo luật này cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia trong các chương trình và hoạt động nhận hỗ trợ tài chính của liên bang. 

WAMPO tuân thủ đầy đủ Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964 cũng như các đạo luật và quy định liên quan trong tất cả các chương trình và hoạt động. Mục đích của Chương trình Tiêu đề VI của WAMPO là đảm bảo rằng không ai, vì lý do chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia, bị loại khỏi việc tham gia, bị từ chối các lợi ích hoặc bị phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào theo sự kiểm soát của WAMPO. Để biết thêm thông tin, liên hệ với chúng tôi tạiwampo@wampo.org.

 

Quá trình tham gia của công chúng của WAMPO đáp ứng các yêu cầu về sự tham gia của cộng đồng của Wichita Transit đối với Chương trình Dự án của họ.

Public Participation: About Us

THÔNG BÁO CHO CÔNG CHÚNG

Tổ chức Quy hoạch Đô thị Khu vực Wichita (WAMPO) qua đây đưa ra thông báo công khai rằng chính sách của cơ quan này là đảm bảo tuân thủ đầy đủ Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964, Đạo luật Khôi phục Quyền Dân sự năm 1987, Sắc lệnh Hành pháp 12898 về Công lý Môi trường , Sắc lệnh 13166 về Trình độ Tiếng Anh Hạn chế cũng như các đạo luật và quy định liên quan trong tất cả các chương trình và hoạt động.

 

Tiêu đề VI yêu cầu rằng không người nào ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, vì lý do chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia, bị loại khỏi việc tham gia, bị từ chối các lợi ích hoặc bị phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào dành cho mà WAMPO nhận được hỗ trợ tài chính liên bang.

 

Bất kỳ người nào tin rằng họ đã bị tổn hại bởi hành vi phân biệt đối xử bất hợp pháp theo Tiêu đề VI đều có quyền nộp đơn khiếu nại chính thức tới WAMPO. Mọi khiếu nại như vậy phải được lập bằng văn bản và nộp cho Điều phối viên Tiêu đề VI của WAMPO trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày sau ngày xảy ra cáo buộc phân biệt đối xử.

 

Bạn có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp đến Văn phòng Dân quyền của Cơ quan Quản lý Giao thông Vận tải Liên bang, Lưu ý: Điều phối viên Chương trình Tiêu đề VI, Tòa nhà phía Đông, Tầng 5-TCR, 1200 New Jersey Ave., SE, Washington, DC 20590.

PRESUNTA DISCRIMINACIÓN

Si usted cree que alguien ha sido excluido por motivos de acuerdo a raza, color de piel o origen nacional o que ha sido denegada de los beneficios o ha sido sometido a discriminación por parte de Wichita Area Metropolitan Planning Organzation (WAMPO) o en relación a cualquier programa o actividad administrada por WAMPO, sus sub-beneficiarios, o sus consultores/ contratistas, por favor haz clic aquí.

THÔNG BÁO CÔNG KHAI VỀ KHOẢN VI RÚT GỌN

WAMPO tuân thủ tuyệt đối Khoản VI của Đạo luật Quyền dân sự 1964 và các quy định và quy chế có liên quan trong tất cả các chương trình và hoạt động. Để biết thêm thông tin, hay để nhận được Mẫu đơn Khiếu nại bị Phân biệt Đối xử theo Khoản VI, vui lòng ghé thăm www.wampo.org hoặc email wampo@wampo.org

WAMPO TITLE VI PROGRAM

The purpose of this Title VI Program is to ensure that no person, on the grounds of race, color, or national origin, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be subjected to discrimination under any program or activity under the control of WAMPO.

It is the commitment of this organization to ensure that individuals within the metropolitan planning area are aware of Title VI provisions and the responsibilities associated with Title VI of the Civil Rights Act of 1964.

Public Participation: What We Do
titlevi

MORE TITLE VI DOCUMENTS

Click underlined text to download.

Limited English Proficiency Plan

This document includes an analysis of the number of LEP individuals in the region, the extent to which LEP individuals participate in WAMPO’s processes, the resources available to WAMPO to provide language assistance services, and identification of the appropriate mix of LEP services that WAMPO can make available in order to provide meaningful access to the transportation planning process for people with a limited ability to communicate in English.

LEP Plan
DIVERSITY & EQUITY

Transportation projects have long-lasting physical impacts on communities, and it is important to evaluate fairness and equity as part of the development of transportation policies and funding decisions. No group of people – by race, ethnicity or socio-economic status – should bear a disproportionate share of negative impacts as a result of decisions made at the federal, state, regional or local levels.

bottom of page