top of page

Chúng ta làm gì

Kế hoạch giao thông vận tải đô thị (MTP)

MTP có tác động trực tiếp đến hệ thống giao thông địa phương, bao gồm đường, cầu, đường dành cho xe đạp, phương tiện công cộng, v.v.

Chương trình Cải thiện Giao thông vận tải (TIP)

TIP là một chương trình tầm ngắn xác định các dự án giao thông vận tải sẽ được thực hiện trong khu vực WAMPO.

Chương trình làm việc lập kế hoạch thống nhất (UPWP)

UPWP mô tả các hoạt động lập kế hoạch và lập kế hoạch giao thông vận tải cho năm tài chính và tuân thủ các quy định về Kế hoạch Liên bang.

Kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng (PPP)

PPP mô tả các chiến lược và kỹ thuật của chúng tôi để thông báo và thu hút công chúng tham gia vào các vấn đề quy hoạch giao thông vận tải với mục đích tối đa hóa sự tham gia và hiệu quả.

Chương trình Tiêu đề VI

Chương trình Tiêu đề VI đảm bảo rằng không ai, vì lý do chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia, bị loại khỏi việc tham gia, bị từ chối các lợi ích hoặc bị phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào dưới sự kiểm soát của WAMPO.  

Dữ liệu & Báo cáo

Ngoài các tài liệu lập kế hoạch bắt buộc của Liên bang, WAMPO xem xét dữ liệu và phát triển một số báo cáo kỹ thuật giúp đưa ra các quyết định sáng suốt.

bottom of page