top of page

BAN CHẤP HÀNH

Executive Committee: Text

Cơ quan Chính sách Giao thông vận tải (TPB) lần đầu tiên thành lập Ban điều hành WAMPO vào tháng 1 năm 2014. Vào thời điểm đó, trách nhiệm chính của Ban điều hành là đưa ra định hướng chiến lược cho nhân viên về cung cấp dịch vụ hành chính và các vấn đề hành chính, tổ chức khác. Theo quy định của TPB, Ban điều hành bao gồm Chủ tịch TPB, Phó Chủ tịch TPB, Chủ tịch Ủy ban Cố vấn Kỹ thuật (TAC), một đại diện khu vực Wichita Metro từ Sở Giao thông Vận tải Kansas (KDOT) và hai đại diện TPB. thành viên do Chủ tịch TPB bổ nhiệm làm đại diện biểu quyết. Ban Chấp hành cũng bao gồm cựu Chủ tịch TPB, với tư cách là thành viên đương nhiên, không có quyền bỏ phiếu.

Không quá một đại diện từ bất kỳ khu vực pháp lý nào có thể tham gia vào Ban điều hành và Ban điều hành phải bao gồm, trong một số khả năng, một thành viên từ Thành phố Wichita và một thành viên từ Quận Sedgwick. Nội quy cũng nêu rõ rằng tư cách thành viên của nó được lựa chọn lại hàng năm cùng với việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch, và không thành viên nào có thể phục vụ hơn hai nhiệm kỳ liên tiếp ở cùng một vị trí.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành theo quy định của Điều lệ TPB:

  • Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do TPB giao

  • Có thẩm quyền hành động thay mặt TPB (giữa các cuộc họp định kỳ của TPB hoặc khi thiếu số đại biểu cần thiết tại cuộc họp định kỳ của TPB)

  • Giám sát công việc của TPB giữa các cuộc họp định kỳ

Mọi hành động do Ban chấp hành thực hiện đều phải tuân theo sự chỉ đạo trước và sự phê chuẩn sau đó của TPB.​

Ban điều hành hiện bao gồm Becky Tuttle (Chủ tịch TPB), Russ Kessler (Phó Chủ tịch TPB & Chủ tịch TAC), và các thành viên chung là Dan Woydziak và Pete Meitzner. David Dennis, cựu Chủ tịch TPB, là thành viên đương nhiên không có quyền bỏ phiếu.

Executive Committee: Text

AGENDAS

bottom of page