top of page
Public Participation: Text

SỰ THAM GIA PHỔ BIẾN

MTP 2050 Public Engagement Round 3 Survey
We Need Your Input!

Round 3 Purpose - To gather public input regarding transportation opinions and to document transportation-mode usage trends within the WAMPO region. 

MTP 2050 Public Engagement Round 3: May 20 - June 30, 2024

Public engagement allows WAMPO to assess the current state of the transportation system and design a future transportation network that aligns with community priorities. Thank you for participating!

Get involved by taking the survey or providing comments to wampo@wampo.org
 

Kế hoạch tham gia của công chúng (PPP) mô tả các chiến lược và kỹ thuật của MPO để thông báo và thu hút sự tham gia của công chúng vào các vấn đề quy hoạch giao thông vận tải với mục tiêu và mục đích tối đa hóa sự tham gia và hiệu quả. Sự tham gia của công chúng là không thể thiếu đối với các chính sách, chương trình và dự án giao thông tốt. Nếu không có sự tham gia có ý nghĩa của công chúng, sẽ có nguy cơ đưa ra những quyết định sai lầm hoặc những quyết định gây ra những hậu quả tiêu cực ngoài ý muốn. MPO chịu trách nhiệm tích cực thu hút sự tham gia của tất cả các bên bị ảnh hưởng vào một quy trình cởi mở, hợp tác và hợp tác nhằm mang lại những cơ hội có ý nghĩa để tác động đến các quyết định vận chuyển. WAMPO cam kết tìm hiểu các nhu cầu, mối quan tâm và ý tưởng đa dạng về giao thông vận tải của cộng đồng chúng ta về những gì cần thay đổi hoặc cải thiện. ​

Mọi ý kiến đóng góp của công chúng có thể được gửi tớiwampo@wampo.org

Adopted December 2022

Cơ hội bình luận công khai

Check back here for Public Comment Opportunities, the guidelines of which are outlined in WAMPO's Public Participation Plan.

All public comments can be sent to wampo@wampo.org

bottom of page