top of page
Technical Advisory Committee: Text

Ủy ban Cố vấn Kỹ thuật (TAC)

Technical Advisory Committee: Files
Technical Advisory Committee: Files

Gặp gỡ vào Thứ Hai tuần thứ 4 hàng tháng lúc 10:00 sáng

Ủy ban Cố vấn Kỹ thuật (TAC) xem xét thông tin kỹ thuật về các nghiên cứu và vấn đề giao thông vận tải cũng như cung cấp cho TPB các khuyến nghị chuyên môn của họ về các tài liệu, kế hoạch và hoạt động. Họ cũng giúp thông qua các tài liệu giao thông vận tải như Chương trình Cải thiện Giao thông vận tải hai năm một lần.

AGENDAS

2024

bottom of page