top of page
Safety & Health Committee: Text

An toàn CNTT-TT: Một liên minh vận tải khu vực

ICT Safe trước đây là An toàn & Ủy ban Y tế

Sứ mệnh của ICT Safe là giảm số ca tử vong và thương tích nghiêm trọng liên quan đến vận tải trong khu vực WAMPO bằng cách thực hiệnKế hoạch hành động an toàn toàn diện (CSAP). Nó bao gồm nhiều bên liên quan khác nhau liên quan đến giáo dục, kỹ thuật, thực thi và ứng phó khẩn cấp.

ICT Safe là một liên minh bao trùm với một số đơn vị nhỏ hơn dưới sự bảo trợ của nó, bao gồmLái xe an toàn Sedgwick. ICT Safe sẽ xem xét các đơn đăng ký Trợ cấp An toàn Hành vi cũng như đảm nhận các trách nhiệm khác theo quyết định của các thành viên. Những trách nhiệm bổ sung như vậy có thể bao gồm việc phát triển các đề xuất chính sách cho chính quyền tiểu bang và địa phương, tạo ra các bộ công cụ chính sách an toàn hoặc phổ biến thông tin.

Blue Text, White, Caps.png

The Safety & Health Committee transitioned to ICT Safe: A Regional Transportation Coalition in 2023.

AGENDAS

 (Evolved into ICT Safe in 2023)

bottom of page