top of page
Home: About
Home: HTML Embed

ABOUT WAMPO

WAMPO là Tổ chức Quy hoạch Đô thị (MPO) cho vùng đô thị Wichita. MPO là các cơ quan chính sách khu vực được liên bang yêu cầu ở các khu vực đô thị hóa với dân số trên 50.000 người. MPO nhận ra mối liên hệ quan trọng giữa giao thông vận tải và các mục tiêu xã hội khác như sức khỏe kinh tế, chất lượng không khí, công bằng xã hội, tiêu thụ tài nguyên môi trường và chất lượng cuộc sống nói chung.

Tại địa phương, Tổ chức Quy hoạch Đô thị Khu vực Wichita (WAMPO) chịu trách nhiệm, hợp tác với Bang Kansas và Wichita Transit, thực hiện quy trình quy hoạch giao thông đô thị tại 22 thành phố và 3 quận ở Nam Trung Bộ Kansas.

Được thành lập vào năm 1974.

Thông tin thêm về chúng tôi

Theo dõi WAMPO trên mạng xã hội!

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • LinkedIn

Tìm hiểu thêm về tác động của WAMPO bên dưới!

bottom of page