top of page
MTP 2050 Large Logo Transparent.png
Surveys

Kiểm tra lại tại đây để biết Cơ hội nhận xét của công chúng, các nguyên tắc được nêu trong Kế hoạch tham gia của công chúng của WAMPO.

Mọi ý kiến đóng góp của công chúng có thể được gửi tới wampo@wampo.org

Round 3 Purpose - To gather public input regarding transportation opinions and to document transportation-mode usage trends within the WAMPO region. 

MTP 2050 Public Engagement Round 3: May 20 - June 30, 2024

Public engagement allows WAMPO to assess the current state of the transportation system and design a future transportation network that aligns with community priorities. Thank you for participating!

Get involved by taking the survey or providing comments to wampo@wampo.org
 

Vision Zero: Text

Tổ chức Quy hoạch Đô thị Khu vực Wichita (WAMPO) đã đưa ra quy trình quy hoạch dài hạn cho Metropo.Kế hoạch Giao thông vận tải litan (MTP). Nó được gọi là WAMPO MTP 2050.   Mục tiêu là xem xét các ưu tiên cải thiện giao thông vận tải bao gồman toàn, thời gian đi lại dễ dàng, tạo ra một hệ thống công bằng hơn và cải thiện mối quan hệhoạt động cho tất cả các chế độ ođi du lịch.

    Mục đích của MTP 2050 là -

  • Xác định các chính sách, chiến lược và dự án giao thông vận tải cho tương lai.

  • Xác định nhu cầu của dự án về dịch vụ vận tải.

  • Tập trung vào cấp độ hệ thống, bao gồm đường bộ, phương tiện công cộng, phi cơ giới

  • giao thông vận tải và kết nối đa phương thức.

  • Ước tính chi phí và xác định các nguồn tài chính sẵn có hợp lý cho hoạt động,

  • Bảo trì và đầu tư vốn.

  • Xác định các cách để bảo tồn đường sá và cơ sở vật chất hiện có và sử dụng hiệu quả hệ thống hiện có

 

MTP bao trùm tầm nhìn lập kế hoạch ít nhất 20 năm, với các bản cập nhật 5 năm một lần.  Quy trình MTP 2050 này sẽ được thông qua vào năm 2025.  Đây là quy trình áp dụng.

MTP 2050 Plan Advisory Committee (PAC)

The primary role of the Metropolitan Transportation Plan 2050 (MTP 2050) Plan Advisory Committee (PAC) is to provide expertise and guide WAMPO staff throughout the extensive MTP development process. PAC members aid WAMPO in identifying the plan Vision, Goals, Objectives, Needs and Regional Connection priorities. Working to inform stakeholders and conducting public engagement discussions, the PAC recommends decisions to the Technical Advisory Committee (TAC) and Transportation Policy Body (TPB). The frequency of PAC meetings depends on where WAMPO is in planning process. PAC membership and meeting agendas can be found below.

Thank you for your participation in the MTP 2050 surveys. Results have been analyzed and are available below.

MTP 2050 DEVELOPMENT PROGRESS

WAMPO is in the final stages of developing Metropolitan Transportation Plan 2050 and will upload draft chapters and appendices as they are completed.

Draft MTP Chapters

Chapter 1 - Plan Purpose & Development

Chapter 2 - Regional Trends

Chapter 3 - Existing Conditions

Chapter 4 - System Management

Chapter 5 - System Performance Report

Chapter 6 - Financial Plan

Chapter 7 - Project Selection & List

MTP 2050/FFY2025 - FFY2028 TIP: Proposed Projects

As part of the transportation planning process, the Wichita Area Metropolitan Planning Organization (WAMPO) updates its short-range Transportation Improvement Program (TIP) every two years and its long-range Metropolitan Transportation Plan (MTP) every five years. From September 15, 2023, through February 2, 2024, WAMPO held a combined Call for Projects for the Federal Fiscal Year (FFY) 2025-2028 Transportation Improvement Program (TIP) and Metropolitan Transportation Plan (MTP) 2050.

One hundred and two (102) candidate projects were submitted from eleven (11) WAMPO member jurisdictions for consideration for both the short-range TIP and long-range MTP planning horizons. These projects will be considered by stakeholders, elected officials, and local and regional experts for inclusion in the Federal fiscal years (FFY) 2025-2028 TIP and MTP 2050. These project proposals and decision-making efforts will culminate in a shared regional vision of transportation infrastructure for the next 25 years. Valuing transparency and collaboration, WAMPO developed maps for each candidate project location as well as an interactive map that contains project details including lead agency, requested time band, and project scope.

Downloadable Project Maps by Jurisdiction
 Interactive Map

Zoom in and click on a potential project for more information.

bottom of page