top of page

22/04/2021 | Không có cuộc họp TAC nào được lên lịch

23/11/2020 |gói chương trình nghị sự| Phút | ghi âm

26/10/2020 |gói chương trình nghị sự| Phút | ghi âm

28/09/2020 |gói chương trình nghị sự| Phút | ghi âm

24/08/2020 |gói chương trình nghị sự| Phút | ghi âm

27/07/2020 |gói chương trình nghị sự| Phút | ghi âm

22/06/2020 |gói chương trình nghị sự| Phút | ghi âm

18/05/2020 |gói chương trình nghị sự| Phút | ghi âm

27/04/2020 |gói chương trình nghị sự| Phút | ghi âm

23/03/2020 |gói chương trình nghị sự| Phút | ghi âm

24/02/2020 |gói chương trình nghị sự| Phút | ghi âm

27/01/2020 |gói chương trình nghị sự| Phút | ghi âm

Technical Advisory Committee (TAC)

AGENDA ARCHIVES

bottom of page